Provozní řád 

Provozní řád zpracovaný dle platných zákonů, vyhlášek, norem a předpisů:
Dle § 21, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dále dle vyhl. č. 137/2004 Sb., MZ - o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných -§ 51 a 52, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (požadavky na pracovní prostředí) a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

I. Podmínky činnosti

Provozovatel: Masáže Mandis - Masérské, rekondiční a regenerační služby

IČ: 04525400

Jméno a příjmení: Petr Mandák

Adresa: Zdíkov 294

Telefon: +420721608364

E-mail: masaze@profijezdec.cz

Provozní doba: dle telefonických objednávek a internetových rezervací


Druh a rozsah poskytovaných služeb:
Masérské, rekondiční a regenerační služby
- klasické rekondiční a sportovní masáže (celé tělo nebo jen částečné)Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím a hotelovém prostředí a ve sportovních zařízeních dle požadavků klienta. Podmínkou poskytnutí služby je:
- přístup k tekoucí teplé pitné vodě
- dostatečné osvětlení místnosti
- možnost převléknutí se do pracovního oblečení
- dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stoluOprávnění pro výkon činnosti:

  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace podle §18 zákona č.179/2006 Sb.
  • profesní kvalifikace 69-037-M sportovní masáž ze dne 3.4.2017
  • Osvědčení vydal: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, autorizace na MŠMT 14351/2014-dne 7.5.2014 a MŠMT 45125/2014 dne 12.1.2015.
  • Živnostenský list vydaný živnostenským úřadem ve Vimperku pod č.j. MUVPK-OŽÚ 1329/18-MAN,
    sp. značka 346/2018
  • Zdravotní průkaz

II. Zásady provozu - prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

Ke skladování čistého i špinavého prádla, masážních a desinfekčních prostředků je v sídle firmy vyčleněn vhodný omyvatelný nábytek. Při praní, sušení, žehlení a ukládání špinavého prádla je zamezeno styku s civilními věcmi. Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška, kosmetický kufr a obal na masérské lůžko. Vše je desinfikováno a udržováno v maximální čistotě.Pracovní oblečení je vždy čisté, dobře udržovatelné a je používáno pouze k masážím. Je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit. Frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Pracovní obuv je zdravotní.Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Při práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky, zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo klienta biologickým materiálem (zejména krví) je provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. Při provozování služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Pokud je shledána kontraindikace (nemocná kůže, atd.), masáž se neprovádí.Desinfekce se provádí omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem. Dodržuje se koncentrace a doba expozice. Při použití desinfečních přípravků s čistícími a desinfekčními vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce. K desinfekci se volí přípravky, které nejsou toxické ani dráždivé a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál. Masérský stůl desinfikujeme pomocí desinfečních přípravků Savo a Guasan.

III. Úklid pomůcek, manipulace s prádlem a oblečením

Úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta. Čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce; v sídle firmy v určených prostorách. K transportu použitého pracovní oblečení je využito igelitové tašky. Pro případ znečištění pracovního oblečení je k dispozici náhradní čisté. Veškeré pracovní oblečení je ukládáno a práno odděleně od oblečení civilního.

IV. Odpad


Běžný odpad je likvidován ihned po odchodu od klienta. Jednorázové prádlo, zábaly slupovacího charakteru a jednorázové podložky jsou uloženy do igelitového pytle a vyhozeny do kontejneru na domovní odpad.Za dodržování provozního řádu odpovídá výše uvedený provozovatel.